TEMADAGE OG ARRANGEMENTER

Introduktionsdage
Når du starter på et efterskoleår er alting nyt. Alle skal lære hundrede nye ansigter og navne at kende – en ny hverdag med mange nye rutiner og dagligdags gøremål.
Vi skal i gang med: Morgensang, fælles aktiviteter, rengøring, husmøder, madlavning, opvask og have. I introforløbet indgår desuden dagligt fysiske aktiviteter, sang og dans, introduktion til lokalområdet samt brand- og sikkerhedsinstruktion.

 

Introtur
Introturen er en cykeltur med en til to overnatninger. På turen lærer man de andre i husgruppen rigtig godt at kende og begynder at se og forstå hinandens forskelligheder.
Desuden får huslæreren et første indtryk af de enkelte elever i husgruppen. Dette baner vejen for det senere gode samarbejde mellem eleven, huslæreren og hjemmet.
Inden turen får du undervisning i: at pakke cyklen ordentligt, at lappe en cykel, at færdes forsvarligt i trafikken, at lægge en madplan og få pengene til at slå til, at tilberede mad på stormkøkken, at bygge en funktionsdygtig bivuak og pakke den forsvarligt sammen igen. 

 

Desuden lægges der vægt på at eleverne i husgruppen lære at passe på hinanden, at holde en god tone og at hjælpes ad.

 

Høstdage
I slutningen af september skal køkkenhaven og frugttræerne høstes. Vi benytter lejligheden til at fange fisk i fjorden og samle æbler i omkringliggende æbleplantager, som vi moster i vores eget mosteri. Desuden skal der bages, syltes, kærnes smør og laves hyldebærsaft, ost mm. Høstdagene afsluttes med et åbent høstmarked og en høstfest i ridehuset for eleverne og deres familier.

 

Åbent Hus
På Efterskolernes dag, den sidste søndag i september, slår vi dørene op for alle, der er interesserede i at se en efterskole i arbejde. Vi har inviteret tidligere elever til at komme og vise rundt, mens den nuværende årgang viser deres linjefag frem, synger kor og fortæller om deres første tid på skolen.

Man kan også høre om skolens fællesfag og prøvefag og træffe de fleste af skolens medarbejdere.

 

Linjefagsdage
Flere gange om året har vi 2-4 sammenhængende dage, hvor vi koncentrerer os om linjefagene. Dagene kan bruges til nørderi, hård træning, linjefagsprojekter og ture ud af Baunehøj.

Projektuge
I projektugen udarbejdes den obligatorisk selvvalgte opgave (OSO) som et tværfagligt projekt med dansk og matematik. Elevernes forældre inviteres til at overvære den mundtlige fremlæggelse.

 

Utopia
Utopia er en politisk rollespilsuge, hvor alle elever og medarbejdere tildeles en rolle – nogle er journalister, lobbyister eller aktivister, men de fleste bliver delt ud på en af de tre ideologier; socialismen, liberalismen og konservatismen. Med udgangspunkt i deres ideologi skal eleverne stifte et imaginært parti, og herefter føre valgkamp mod hinanden for at vinde det fiktive valg, der ligger sidst på ugen. De lærer, hvordan man kan give udtryk for en holdning på en kreativ og opsigtsvækkende måde, de lærer hvordan man gebærder sig i en større debat, de lærer konkrete ting om klima, socialpolitik, udlændinge og uddannelse, de lærer hvordan man bliver ungdomspolitiker og de lærer hvordan politik og presse er meget tæt forbundne. Det vigtigste, er at alt politik i bund og grund handler om værdier og om, hvordan man skaber det, man selv mener er det gode samfund. Hvordan man skaber Utopia. Der findes med andre ord ikke god og ond politik, men der findes forskellige måder at forstå og forvalte begreber som retfærdighed, forpligtelse, identitet og frihed.

 

Terminsprøver
Terminsprøver afvikles for at give eleverne mulighed for at teste egne faglige standpunkter i de fire prøveforberedende fag – samt give eleverne indsigt i, hvordan de arbejder i en prøvesituation.
Prøverne tager udgangspunkt i folkeskolens skriftlige prøver. I januar gives standspunktskarakterer bl.a. af hensyn til elevernes parathedsvurdering før valg af ungdomsuddannelse.

 

Julemøde
De sidste dagen inden jul har en særlig stemning. Vi tager bl.a. til julegudstjeneste i Skovens Kirke, går i fakkeloptog gennem alléen, spiser julemiddag og afholder det traditionelle julemøde med forældre og repræsentanter fra det folkelige bagland.

 

Kordage
De tre første skoledage i det nye år har vi et særligt fokus på sangen og vores fælleskor. Vi inviterer en korleder udefra til at give inspiration til nye sange og rytmer.

 

Åben Aften
Den første onsdag i det nye år inviterer vi til ÅBEN AFTEN, hvor interesserede kan besøge skolen og opleve stemningen på en mørk vinteraften på Baunehøj. Der vil være rundvisninger, arbejdende værksteder, korsang og lejlighed til at møde de fleste af skolens medarbejdere.

 

Teateruge
I teaterugen undervises der i skuespillets grundprincipper. Gennem dramaøvelser afprøver den enkelte elev sig selv i arbejdet med kropslige udtryk, status og kommunikation. Det er en del af undervisningen at alle skal på gulvet.
Store dele af forestillingen udarbejdes i fællesskab mellem lærer og elever indenfor forskellige delområder som musik, tekstarbejde, dans og scenografi. Som ugen skrider frem vil delområderne samles til en fælles forestilling, som vises for forældre og andre interesserede.

 

Verdensmål-projektuge og Fælles Forandring – Efterskolernes Verdensmålsfestival
En vigtig del af medborgerskabesundervisningen på Baunehøj Efterskole er arbejdet med FN’s globale bæredygtighedsmål, de 17 verdensmål. I foråret afsætter vi en uge til projektorienteret undervisning, hvor eleverne enten skal lave en akademisk, en praktisk eller en aktivistisk opgave. I grupper vælges et eller to verdensmål som danner rammen for opgaven. Opgaven udmøntes i en konkret case, handling eller produktion. Fælles Forandring Festivalen er kulminationen på verdensmålsforløbet, hvor eleverne arbejder med FN’s verdensmål på forskellige vis. En vigtig del af festivalen er at alle elever skal afholde en work shop og deltage i mindst to. Work shoppen skal forholde sig til et af verdensmålene og kunne afvikles på festivalen for andre efterskoleelever fra andre efterskoler.

 

Baunehøj on tour
En gang om året drager hele skolen 3-4 dage på tur for at optræde med fælleskoret på andre efterskoler, folke- og friskoler, på plejehjem og virksomheder, samt forskellige steder i det offentlige rum. 

 

Sommerfest og jubilartræf
Første lørdag i juni afholdes sommermøde og jubilartræf. Jubilartræffet er for: 5, 10, 15, 20, 25 – års jubilarer samt elever, der gik på skolen for mere end 25 år siden. Se under arrangementer eller kontakt skolen for yderligere info.

Sommerfesten er åben for alle. Programmet indeholder en masse optrædender, dans, fællesspisning, elevernes grundlovstaler, linjefags præsentationer og fælleskor. Eleverne står for det meste af programmet.

 

Fagdage/Synopsisdage
Fagdagene skal dels dække behovet for sammenhængende faglig fordybelse i slutningen af skoleåret og dels sikre at eleverne har tid til at udarbejde synopser i relevante fag (typisk dansk, engelsk og 2. fremmedsprog, men også matematik for de hold der vælger at gå op i prøveform B).

 

Skriftlige og mundtlige prøvedage
Skolen betragter prøverne som en del af undervisningen.
I forbindelse med afholdelse af de afsluttende skriftlige prøvedage er målet dels
– at give eleverne de bedst mulige betingelser for at præstere så god en prøve som muligt.
– at opretholde efterskolens dagligdagens rutiner så vidt muligt.
Ud over at forberede sig og deltage i de formelle prøver er undervisningen af praktisk, fysisk og kreativ karakter, så dagene opleves afvekslende for den enkelte elev.

 

Målet med de mundtlige prøvedage er
– at give eleverne mulighed for at gå til de afsluttende prøver under bedst mulige betingelser på skolen.
– at give prøveperioden et vægtigere indhold end blot prøveafviklingen.
– at udnytte årstiden og muligheden for en undervisning af længere sammenhængende varighed.
Eleverne forbereder sig hele dagen før en mundtlig prøve. De øvrige prøvedage deltager de i et eller flere af de planlagte undervisningstilbud.

 

Outrouge
I outtrougen afvikles skoleåret på en rar og afvekslende måde, hvor eleverne tager afsked med hinanden og skolen, så forløbet så vidt mulig er afsluttet, evalueret og eleven klar til at se fremad mod nye mål.
Vigtige elementer i denne uge er pakning, oprydning og rengøring som en naturlig del af det forløb de har været en del af. Derudover synger vi kor og fællessang, laver sportsaktiviteter og tager på en lille outrotur med overnatning.
Ugen indeholder ligeledes en række afsluttende møder med bl.a. spisning, taler og evaluering. I planlægningen af ugen inddrages eleverne i et elev-lærerudvalg.

 

Skoleweekender
3-4 weekender om året er der obligatorisk undervisning i weekenden. Gennem undervisning og samvær er det formålet med skoleweekender:

  • at knytte familien sammen i fælles oplevelser på skolen samt etablere arbejdsfællesskaber.
  • at skabe bånd og sammenhæng mellem elever og tidligere elever og blive led i en historisk kæde.
  • at vise vej og resultater, være til inspiration for elever og kommende elevhold.
  • at introducere det folkelige foreningsarbejde.

Hver fællesweekend har sit særegne undervisningsprogram, som eleverne er forpligtet til at deltage i.
De enkelte skoleweekenders og skoleweekenddages placering fremgår af masterkalenderen.

 

Masterkalender 2021-22