Prøveforberedende fag

Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til dannelse af det hele menneske og dét med udgangspunkt i den danske kultur og kulturhistorie. Undervisningen skal fremme elevernes udtryks-, skrive- og læseglæde.
Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer.
Vi ønsker at fremme elevernes evne til at tilegne sig viden og forholde sig kritisk til stof, hvilket øger deres mulighed for aktivt at deltage i samfundslivet.

Der arbejdes med skønlitterære og sagtekster samt andre udtryksformer såsom billeder, film, lyd og drama. I arbejdet indgår analyse, fortolkning og vurdering samt øvelse i at forstå tekstens indhold i forhold til dens tid. I de givne tekster arbejdes der med at skærpe elevernes evne til perspektivering og fornemmelse af sammenhængen mellem litteraturens form og indhold. Eleverne arbejder endvidere med at forbedre deres skriftlige udtryk i forskellige genrer.
Undervisningsformen er dels klasseundervisning, foredrag, gruppearbejde, samtale, debat og egenproduktion.

Lærere: Ronja Røskva Andersen, Frederik Brinth Christiansen, Bjørn Thomsen

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Selvstændig og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik er et redskab til problemløsning, ny indsigt og øgede handlemuligheder. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i en demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

Der arbejdes med forskellige matematiske begreber og metoder såvel praktisk som teoretisk. Der arbejdes med emner så som tal og algebra, funktioner, geometri, økonomi, statistik, sandsynlighedsregning, matematik i anvendelse samt kommunikation og problemløsning.
Der tilstræbes, at emnerne anskuelig gøres ved hjælp af eksempler fra hverdagen således at eleverne opnår konkret indsigt i matematikkens anvendelse.
I øvrigt tilpasses undervisningen til Folkeskolens prøvekrav (FSA/FS10)

Lærere: Maja Gerner Petersen, Maria Nørgaard Klagenberg, Per Nielsen

Formålet med undervisning i engelsk er at fremme elevernes evne til at forstå engelsk tale og tekst samt øge deres evne til at udtrykke sig forholdsvis nuanceret på engelsk såvel mundtligt som skriftligt. Det er desuden formålet at give eleverne viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse set i lyset af deres egen kultur.
I det mundtlige arbejde undervises i lyrik, sange, film, artikler og fiktive tekster, hvilket er udgangspunkt for elevernes evne til at forstå sproget og formulere sig præcist og nuanceret i en given situation. Gruppesamtalen spiller en stor rolle, da alle elever her udvikler og forbedrer deres mundtlige sprog.

Eleverne undervises i klassen, enkeltvis eller gruppevis med analyse, fortolkning, debat og diskussion.
I undervisningen med det skriftlige engelsk arbejder eleverne med specifikke faglige mål. Herved forbedres deres grammatiske forståelse gennem relevante og specifikke øvelser. Endvidere er der fokus på læring af et øget ordforråd og valg af passende skrivestrategi.

Der undervises i kultur – og samfundsforhold i engelsktalende lande, herunder værdier, normer og livsstil.
Undervisningen er prøveforbedrende på henholdsvis FSA og FS 10 niveau.

Lærere: Abdoulaye Thiongane, Per Nielsen, Kristina Stampe

Eleverne tilegner sig mundtlige færdigheder i tysk, som gør dem i stand til at indgå i en samtale med en tysksproget. Igennem fremlæggelser, samtaler, rollespil og sang udvides og automatiseres ordforrådet og der skal udvikles et forståeligt og så vidt muligt korrekt tysk. Eleverne øver sig i at lytte til tysk ved film, musik og samtale. Eleverne skal vise deres forståelse for tysk kultur og samfund gennem samtale, selvskrevne tekster og opgaver. Grammatikken fremmes som en integreret dimension i undervisningen. Der arbejdes med tekster, film og musik, der giver indblik i kultur og samfundsforhold i tysksprogede lande. Eleverne læser skønlitteratur og sagprosa. Endvidere arbejdes målrettet med den skriftlige udtryksform med henblik på den skriftlige prøve. Gennem skriveøvelser, grammatiske øvelser, leg og stile trænes den sproglige struktur samt den rigtige anvendelse af ordforrådet.  Eleverne lærer selvstændighed og forberedes til de videregående uddannelser.

Lærere: Peder Esmann, Bjørn Friis Thomsen

Formålet med fransk er at give eleverne en oplevelse med sproget fransk. De skal tilegne sig så mange færdigheder, at de på et letforståeligt sprog kan begå sig i Frankrig. Eleverne skal få en tilgang til fransk kultur og geografi. De skal få et indblik i den frankofone verden. De skal lære at læse og forstå lettere tekster.

I undervisningen arbejdes der med lette tekster, lydbånd, film, sange m.v. Med dette som en baggrund trænes sproget ved oplæsning, oversættelse og samtale. Eleverne skal begynde at forstå dele af den franske grammatik.

Lærer: Abdoulaye Thiongane