Skolebestyrelsen og skolens repræsentantskab

Baunehøj Efterskole har siden 1997 været en uafhængig selvejende institution, hvis virke er fastlagt i Vedtægter for Baunehøj Efterskole.

Repræsentantskabet er skolens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 27 medlemmer, som vælges af og blandt medlemmerne af “Skolekredsen ved Baunehøj Efterskole”, der er skolens støtteforening.

Hvert repræsentantskabsmedlem vælges for en 3-årig periode, således at der hvert år vælges 9 medlemmer på skolekredsens generalforsamling i marts.

Skolebestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen, herunder ansvarlig for dens økonomi, og har sammen med skolens ansatte ansvaret for skoledriften, overfor Undervisnings¬ministeriet såvel som den øvrige omverden.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant, som vælges på det årlige ordinære repræsentant¬skabs-møde i april af og blandt skolens repræsentantskab.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 3-årig periode, således at 2 medlemmer årligt er på valg. Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand.

Såvel skolekredsen, repræsentantskabet som skolebestyrelsen fungerer på frivillig ulønnet basis.
Skolebestyrelsen

Efter det seneste valg består skolebestyrelsen af følgende medlemmer, der alle har tilknytning til Baunehøj ved enten at have været elev på skolen, haft børn som elever på skolen eller været lærer på skolen:

BESTYRELSESMEDLEMMER

Repræsentantskabet

2023 Repræsentantskab