EksperimenTiende

På Baunehøj Efterskole skal alle elever følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik. Alle elever skal desuden vælge et af fagene: Tysk, Fransk, Samfundsfag, Naturfag eller Filosofi og religion. Disse fag udgør vores EksperimenTiende klasse som alle elever følger.

Det er muligt at tilvælge at gå til folkeskolens 10- klasseprøve (FP10) i dansk, engelsk og matematik. Alle elever deltager i brobygning og skriver en selvvalgt obligatorisk opgave (OSO), sådan at man kan få en fuld 10.klasse.

Formålet med EksperimenTiende er at skabe de bedst mulige rammer for lærerne til at motivere og inspirere eleverne, samt at skabe rammer for håndens, åndens og hjertets dannelse i alle fag. Formålet er at skabe en levende, folkelig undervisning der danner til et aktivt, demokratisk medborgerskab og oplyser de unges egne levede liv og fællesskaber.

Undervisningen sigter efter skolens kerneværdier dygtighed, troværdighed, ligeværdighed og gådefuldhed. Det betyder, at eleverne skal opleve, at de bliver dygtigere i fagene og at de tilegner sig viden og færdigheder, som de selv kan se, at de kan bruge til noget. Det betyder, at de lærer at fordybe sig og forholde sig kritisk, at de træner deres evne til at samarbejde og at den enkelte elev udvikler sin identitet, som et menneske der kan, vil og tør noget.

Faglig evaluering sker som feed back i løbet af skoleåret, så eleverne kan få mulighed for at handle på den. Lærerne gennemfører derfor undervisningen i afsluttede forløb, som eleverne afslutter med et produkt. Eksempler herpå ligger under beskrivelsen af de enkelte fag.

DANSK

I dansk vil undervisningen tage udgangspunkt i en række relevante problematikker, som nok ville kunne behandles i dansk i den almindelige prøveforberedende undervisning, men som i modsætning her til i større grad kan tage udgangspunkt i eksperimenter med den undersøgte tematik. Et eksempel er muligheden for at dvæle ved problemstillinger, nå i dybden hermed og præsenterer disse på måder, der ligger udover den sædvanlige sondring mellem skriftlig og mundtlig prøve. Produkterne kunne i stedet være podcasts, foredrag for beboerne i skolens nærområde, facilitering af fortællinger om skolen og temauger i form af videoer eller fortællinger til skolens hjemmeside.

ENGELSK

I engelsk er undervisningen varieret og imødekommer elevernes forskellige kompetencer og læringsstile. Der bliver arbejdet på at udvikle et trygt klassemiljø, hvor eleverne tør udfolde sig, fejle og afprøve hypoteser, blandt andet ved hjælp af tydelighed i undervisningen og struktur i arbejdsopgaverne.

Elevernes kulturelle kompetencer og evne til at anvende viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, bliver styrket igennem meget varierede inputs som lyrik, film, sange, artikler, nyhedsudsendelser osv., samt øvelser i decentreringer og i at sætte kulturel viden i perspektiv, for eksempel ved hjælp af matrixgrupper, politiske klassediskussioner eller små rollespil.

Undervisningen fokuserer også på kommunikationsstrategier, skriftlige færdigheder og større sproglig forståelse, i en vekselvirkning mellem små sproglige øvelser og lege, og større projektorienterede opgaver, som f.eks. udarbejdelse af en informationskampagne i grupper, eller arbejde med poesi, som udmunder i en poetry slam, samt en digtsamling fra hele klassen.

FILOSOFI OG RELIGION

Formålet med undervisningen er gennem dialog, debat, perspektivovertagelser, oplæg og fordybelse, at give eleverne et større kendskab til menneskets eksistentielle grundvilkår. Eleverne vil øve deres evne til at undres, og stille spørgsmål til livet.

Eleverne bliver stillet dilemmaer og reflektionsøvelser, der skal øve dem i kritisk stillingtagen, og i at forme holdninger og tage stilling til deres egen tilværelse. Nysgerrighed over for forskellige kulturer, religioner og holdninger er i centrum.

Der arbejdes i undervisningen blandt andet med grundlæggende tilværelsesspørgsmål, etik og moral, med at udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og verdenssyn og med kendskab til forskellige religiøse og filosofiske retninger og strømninger.

Undervisningen er varieret, og der arbejdes på at udvikle et trygt klassemiljø, hvor eleverne kan stille spørgsmål, afprøve holdninger og debattere med respekt for hinanden og blik for deres egen dannelse og udvikling.